KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Zařízení má k dispozici programy pro vyhodnocování farmakokinetických dat. Pracovníci společnosti jsou připraveni poskytovat konzultace v oboru farmakokinetiky a provádět interpretaci naměřených hodnot hladin léčiv. Zařízení má k dispozici databáze o farmakokinetických odlišnostech u specifických skupin pacientů, jako např. u starých lidí, u osob s hepatickou či renální insuficiencí, či u osob užívajících současně několik léčiv. Na základě naměřených hladin léčiv a zařazení vyšetřovaných osob do některé z těchto skupin je možné doporučit účinnou a bezpečnou lékovou terapii.

Odborné informace k jednotlivým vyšetřovaným léčivům jsou uvedeny na žádankách pro jednotlivá vyšetření. Tyto informace zahrnují požadované vstupní údaje, požadavky na odběr vzorků, cíl vyšetření a stručný přehled relevantních literárních dat.

Pharmakl dále provádí expertní a konzultační činnost při registraci nových léčiv. Tato činnost zahrnuje konzultace při přípravě designu farmakokinetických a bioekvivalenčních studií, kritické posuzování zpráv ze studií prováděných na jiných pracovištích a přípravu expertních posudků pro registrační dokumentaci.

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz